Regulamin

Regulamin

 

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE, WSTĘP.

System internetowy eRozrys Orion Płyty Meblowe, który działa pod adresem www.erozrys.orion-plyty.pl, prowadzony jest przez firmę F. H. Orion Stanisław Jaśkowiec ul. Sikorskiego 69A, 32-400 Myślenice, NIP 6811046022, punkt sprzedaży: Orion Płyty Meblowe ul. Ciepłownicza 54, 31-587 Kraków.

Administratorem danych osobowych jest F. H. Orion Stanisław Jaśkowiec ul. Sikorskiego 69A, 32-400 Myślenice, NIP 6811046022

Regulamin określazasady realizowanych usług w systemie internetowych eRozrys ITS.

2.      ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

2.1.    System internetowy optymalizacji i zamówień eRozrys, służy do dokonywania zakupu usługi cięcia i okleinowania płyt meblowych wraz z materiałami podlegającymi obróbce, przeznaczonymi dla szeroko rozumianej branży stolarskiej.

2.2.    Dokonywanie zakupów w systemie eRozrys zarezerwowane jest wyłącznie dla osób pełnoletnich prowadzących działalność gospodarczą i pełonoletnich osób fizycznych. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez osoby wcześniej zarejestrowane w systemie eRozrys i przesłanie zamówienia.

2.3.    Złożenie zlecenia optymalizacji jest każdorazowo potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Klienta.

2.4.    Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zlecenia wprowadzane za pośrednictwem jego konta oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z ich realizacją. 

2.5.    Klient odpowiada za wprowadzone zlecenie, tj.: wybrany materiał (płyta meblowa), wybrane obrzeże (okleina) i jej parametry, wymiary długości i szerokości formatki meblowej, ilość formatek meblowych, zgodność z usłojeniem, wskazanie krawędzi do okleinowania obrzeżem nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych danych w całym cyklu obsługi zlecenia.

2.6.    Zarejestrowany klient ma możliwość dokonywania nieograniczonej, bezpłatnej liczby optymalizacji systemu. Optymalizacje wykonywane w systemie internetowym eRozrys Orion Płyty Meblowe służą wyłącznie do finalnego złożenia zamówienia na usługę cięcia i okleinowania płyt meblowych w firmie Orion Płyty Meblowe.

2.7.    Wszystkie wprowadzane do systemu zlecenia oraz wykonywane w systemie optymalizacje są rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane przez administratora systemu internetowego eRozrys.

2.8.    W przypadku wykonywania optymalizacji w systemie internetowym eRozrys, które nie prowadzą do zawarcia umowy sprzedaży, administrator ma prawo czasowego cofnięcia użytkownikowi dostępu do systemu internetowego eRozrys, do momentu wyjaśnienia braku składania zleceń, bądź też trwałego usunięcia konta w systemie.

2.9.    Przyjęcie przez system internetowy eRozrys każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maili wykorzystujących adres e-mail widniejący w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez klienta.

2.10.   Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego akceptacji poprzez dokonywanie kolejnych, bezpłatnych optymalizacji.

2.11.   Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu systemu internetowego eRozrys. i akceptuje jego postanowienia.

2.12.   Orion Płyty Meblowe zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia i nie dokonywania potwierdzeń wadliwie złożonego zamówienia.

2.13.   Orion Płyty Meblowe do każdego zamówienia, wystawia dokument sprzedaży, którym jest lub faktura VAT lub paragon.

2.14.   Zamówienie zostanie potwierdzone i zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców płyt meblowych oraz oklein oferowanych systemie internetowym eRozrys. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient będzie poinformowany o statusie zamówienia co umożliwi mu podjęcie decyzji o np. częściowej jego realizacji lub jego anulowaniu.
 

2.15. Gotowe zlecenie (skompletowane i oczekujące na wydanie) potwierdzone zostaje przez system SMSAPI i wysłane sms-em na podany w procesie rejestracji numer klienta. 

 

3.      WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY TOWARÓW

3.1.   Klient ma prawo wybrać jedną z następujących form zapłaty zamówionego towaru:

         a)   Przelewem na rachunek bankowy:

         b)   Osobiście w kasie Orion Płyty Meblowe. przy odbiorze towaru

         W przypadku dokonywania płatności przelewem, warunki dokonania tej płatności zostaną ustalone indywidualnie między Klientem a sprzedawcą.

 

3.2.   W potwierdzeniu złożonego zamówienia klient wskazuje na jedną z następujących form dostawy zamówionego towaru:

         a)   Odbiór osobisty

 

3.3.   Orion Płyty Meblowe starać się będzie realizować zamówienia najpóźniej w terminie 5 dni dot. płyt laminowanych oraz 21 dni roboczych dot. frontów lakierowanych od momentu dokonania potwierdzenia zamówienia Klienta zastrzeżeniem pkt 2.14 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

3.4.   W momencie odbioru przedmiotu zamówienia Klient ma prawo do sprawdzenia zgodności otrzymanego towaru z zamówieniem. Jeżeli  towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówić odbioru produktu i złożyć protokół reklamacji.
Wszelkie uszkodzenia mechaniczne (obicia, zarysowania ) oraz ilościowe po odbiorze z magazynu lub po  dostawie nie będą uwzględniane.

3.5.   W celu usprawnienia procesu realizacji zleceń w systemie internetowym eRozrys. Klient informowany jest w swoim profilu jaki tworzy podczas rejestracji o statusie zamówienia. W ramach profilu Klienta systemu internetowego eRozrys  każdy Klient będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres e-mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.

 

4.      REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1.   Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Wady Klient powinien zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia odbioru towaru. 

4.2.   W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient powinien dostarczyć przedmiot zlecenia na adres placówki Orion Płyty Meblowe ul. Ciepłownicza 54, 31-587 Kraków.

4.3.   Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

4.4.   Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego produktu i zgłoszenia reklamacyjnego wskazującego na konkretne wady produktu.

4.5.   W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), Orion Płyty Meblowe zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

 

5.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.   Orion Płyty Meblowe zastrzega sobie prawo do:

         a)   zmiany cen, dostępności towarów w ofercie systemu internetowego eRozrys.

         b)   wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego eRozrys,

         c)   wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego eRozrys,

         d)   przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

 

5.2.   Orion Płyty Meblowe zastrzega sobie możliwość poprawiania błędów w opisie produktów.

5.3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

5.4.   Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu jest w języku polskim i mają do niej zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5.5.   Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej między Orion Płyty Meblowe  a Klientem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.